Članak 1.

Predmet Općih uvijeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja TVC INFO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između TVC INFO d.o.o. iz Zagreba, 1. Vidovčica 25a (u daljnjem tekstu: TVC INFO) kao pružatelj usluga s jedne strane, te kupca Fiskal1 blagajne (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Krajnji korisnik) s druge strane. Na sve međusobne odnose između TVC INFO i Krajnjeg korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

1.2. Kupnjom Fiskal1 blagajne, krajnji korisnik prihvaća uvjete prodaje robe i korištenja usluga TVC INFO utvrđene ovim Općim uvijetima. TVC INFO će krajnjem korisniku prilikom kupnje Fiskal1 blagajne uručiti ove Opće uvijete. TVC INFO će Krajnjeg korisnika uputiti da Cjenik Fiskal1 robe i usluga (u daljnjem tekstu: Cjenik) te Uvjete korištenja usluga koje je krajnji korisnik ugovorio s TVC INFO pri kupnji Fiskal1 blagajne, može preuzeti i s internetskih stranica TVC INFO www.fiskal1.hr. Ovi Opći uvjeti i sve njihove odredbe primjenjuju se i prilikom kupnje Fiskal1 blagajni putem sredstava daljinske komunikacije.

Članak 2.

Usluge koje pruža TVC INFO i razina kakvoće usluge

2.1. Ukoliko se korisnik služi uslugama u ime pravne osobe, pristaje na uvjete pružanja usluga u ime te pravne osobe i izjavljuje da je ovlašten u ime pravne osobe pristati na ove uvjete pa se u tom slučaju “Krajnji korisnik” odnosi na pravnu osobu. Krajnji korisnik se obavezuje čuvati tajnim podatke potrebne za pristup uslugama i korištenje Fiskal1 usluga (lozinke, pristupne šifre, aktivacijske kodove i sl., sve u nastavku “šifre”) te se obvezuje da iste neće ustupati neovlaštenim trećim osobama. Korisnik je odgovoran za svaku aktivnost koja proiziđe iz korištenja njegovih pristupnih šifri.

2.2. TVC INFO svoje usluge i programe redovito nadograđuje i usklađuje sa zakonskim i poslovnim zahtjevima. Krajnji korisnik se obavezuje redovito preuzimati zakrpe i poboljšanja (verzije programa) koje TVC INFO izdaje. TVC INFO ne snosi odgovornost za eventualne posljedice koje bi mogle proizići iz korištenja starijih verzija programa, a podršku pruža isključivo za zadnju (najnoviju) inačicu programa i usluga.

2.3. TVC INFO će učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti da pruži dogovorenu uslugu, no TVC INFO ne može preuzeti odgovornost za sve eventualnosti koje mogu nastati tijekom pružanja usluge, a mogu utjecati na izvršenje (npr. prekid internet veze i sl.) stoga TVC INFO ne garantira dostupnost usluge, već preuzima obvezu da će poduzeti sve raspoložive korake kako bi uslugu u cijelosti i ispunio.

2.4. Krajnji korisnik se obavezuje da će koristiti usluge TVC INFO u skladu s uputama koje je dobio ili će dobiti od TVC INFO te izjavljuje da neće pokušavati zloporabiti informacije koje u procesu doznao (npr. za probijanje sigurnosnih zaštita na TVC INFO serverima i slično). Krajnji korisnik izjavljuje da, uključujući, ali ne ograničavajući se na ostalo, neće provoditi niti pokušati provoditi sljedeće radnje:

 • Skenirati ili testirati bilo koji dio TVC INFO sustava ili drugih, s njim povezanih sustava
 • Zaobići i probiti zaštite ili autorizaciju na sustavu
 • Koristiti dijelove TVC INFO sustava koji nisu javni, a za koje mu nije eksplicitno dan pristup od strane TVC INFO
 • Koristiti TVC INFO usluge da bi distribuirao zlonamjerne programe (virusi), slao neželjene poruke, oglase i sl.
 • Slati izmijenjene, lažne, prijevarne podatke sustavu
 • Ustupljene programe dekompajlirati ili nad njima izvoditi obrnuti inženjering, niti će to pokušati, kao i da neće trećim osobama pomagati u tim radnjama.
 • Koristiti bilo koju uslugu TVC INFO na način koji bi mogao ometati druge korisnike u korištenju istih
 • Poduzimati bilo koje druge radnje odnosno koristiti sustav, program(e) ili bilo koje dijelove na bilo način koji direktno ili indirektno mogu dovesti do kršenja zakona i/ili povrede intelektu lanog vlasništva TVC INFO i/ili uzrokovanja štete za TVC INFO ili bilo kojoj trećoj osobi

2.5. Krajnji korisnik je suglasan da u slučaju da TVC INFO utvrdi da Krajnji korisnik provodi ili pokušava provoditi bilo koju od prije navedenih radnji, TVC INFO ima pravo bez odgađanja i bez slanja prethodne opomene onemogućiti korištenje programa i usluga. Krajnji korisnik dozvoljava da TVC INFO koristi osobne i druge podatake za pružanje ugovorenih usluga te kako bi ga obavijestio o ostalim proizvodima ili uslugama dostupnima od strane TVC INFO te je suglasan da ga se obavijesti o komercijalnim priopćenjima putem elektroničke pošte ili na drugi način. Korisnik dozvoljava da TVC INFO pristupa njegovim osobnim i poslovnim podacima i informacijama u svrhu statističkih obrada i/ili analiza, pružanje, održavanje , zaštitu i poboljšanje usluga te Krajnji korisnik dozvoljava da TVC INFO prikuplja, pohranjuje, obrađuje i koristi te podatke kao i stvara baze odnosno zbirke podataka.

2.6. TVC INFO štiti osobne podatke Krajnjeg korisnika od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja. TVC INFO neće pojedinačne korisnikove podatke ustupati trećim osobama osim na zahtjev samog korisnika ili po nalogu nadležnog suda ili tijela, a eventualni ustup podataka moguć je jedino u obliku zbirnih informacija u kojima nije moguće otkriti indentitet Krajnjeg korisnika. TVC INFO ima pravo samostalno izmijeniti i dopuniti ove uvjete pružanja usluga u odnosu na postojeće Krajnje korisnike. Izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti stupaju na snagu istekom sljedećeg mjeseca od dana objave na službenim web stranicama TVC INFO. U slučaju da su izmjene uvjeta pružanja usluga nepovoljnije za Krajnjeg korisnika u odnosu na do tada važeće uvjete, Krajnji korisnik ima pravo raskinuti ugovor o pružanju usluga u roku do isteka sljedećeg mjeseca od dana objave izmijenjenih nepovoljnijih uvjeta, a u tom slučaju Krajnji korisnik ima pravo na povrat sredstava za neiskorišteni vremenski period, ukoliko je ugovorena usluga za duži vremenski period, a ne kao jednokratna usluga. U slučaju bilo kakvog spora koji može nastati u vezi s uporabom, korištenjem usluga TVC INFO i/ili u bilo kojoj vezi s njima ugovora se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 3.

Uvjeti zasnivanja ugovornog odnosa

3.1. Krajnji korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Krajnji korisnik je suglasan da TVC INFO provede provjeru korisnikovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Krajnjeg korisnika.

3.3. Kupnjom Fiskal1 blagajne, Krajnji korisnik daje svoju izričitu privolu TVC INFO da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove podatke, za potrebe vlastitih evidencija. Krajnji korisnik nadalje daje svoju privolu da TVC INFO, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Krajnjeg korisnika proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika, operatorima usluga s posebnom tarifom u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Krajnjeg korisnika i TVC INFO, te umanjenja budućeg duga.

3.4. Krajnji korisnik je suglasan i daje TVC INFO privolu za obradu onih podatka koji su nužni radi omogućavanja:

 1. zatražene usluge;
 2. pružanja zatražene dodatne usluge kao i njenog obračuna i naplate;
 3. rješavanja prigovora Krajnjeg korisnika te provjere kvalitete pru-žene usluge i to u roku potrebnom za realizaciju naplate potraži-vanja vezano za pružene usluge, a sukladno važećim propisima.

3.5. Krajnji korisnik ima mogućnost unaprijed odrediti dan sklapanja, odnosno dan raskida ugovora, a sukladno uvjetima korištenja te usluge. Usluga odabira dana sklapanja ugovora može biti podložna

naplati sukladno TVC INFO Cjeniku.

3.6. Krajnji korisnik je izričito suglasan da njegovi razgovori sa Službom za korisnike TVC INFO mogu biti snimljeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja usluga prema Krajnjim korisnicima i poboljšanja kvalitete usluga, te za potrebe rješavanja prigovora. Krajnji korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom pozivanja Službe za korisnike, kao i u slučaju primanja poziva od Službe za korisnike.

Članak 4.

Obveza Krajnjih korisnika za obavještavanjem o promjeni podataka

4.1. Krajnji korisnik je obvezan u pisanom obliku obavijestiti TVC INFO o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka takve promjene.

4.2. Ako Krajnji korisnik ne izvijesti TVC INFO o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta TVC INFO obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Krajnjem korisniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će TVC INFO upućivati na posljednju dojavljenu adresu Krajnjeg korisnika.

Članak 5.

Zasnivanje ugovornog odnosa

5.1. Sklapanje ugovora

5.1.1. Prava i obveze iz ugovornog odnosa između TVC INFO i Krajnjeg korisnika započinju kupnjom Fiskal1 blagajne. TVC INFO zadržava pravo naplate troškova u slučaju da usluge nisu postale dostupne Krajnjem korisniku uslijed neodgovarajuće ili neispravne instalacije kod Krajnjeg korisnika ili ako Krajnji korisnik nije osigurao odgovarajuće uvjete za smještaj terminalne opreme TVC INFO nužne za korištenje usluga. Račun izdan za kupnju Fiskal1 blagajne, zajedno s ovim Općim uvjetima čini Ugovor (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor će se smatrati sklopljenim i za dodatne usluge koje su dostupne Krajnjem korisniku putem Cjenika, koje utvrđuje TVC INFO. TVC INFO omogućava Krajnjim korisnicima zasnivanje ugovornog odnosa za razdoblja do godinu dana i za kraća razdoblja. Krajnji korisnik može ugovoriti novo trajanje ugovora prihvatom TVC INFO ponude. Temeljem postojećeg Ugovora Krajnji korisnik može ugovoriti zasebno trajanje ugovora za određenu dodatnu uslugu.

5.1.2. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu TVC INFO se obvezuje dostaviti korisniku račun i Opće uvjete poslovanja na adresu sjedišta tvrtke, odnosno adresu elektroničke pošte. Ugovor sklopljen na daljinu (putem interneta ili telefonskim putem i sl.) smatra se sklopljenim s danom aktivacije plaćene usluge. Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. Sklapanjem ugovora na daljinu Krajnji korisnik je dao sve potrebne suglasnosti i privole koje su navedene u ovim Općim uvjetima.

5.2. Odbijanje sklapanja Ugovora

5.2.1. TVC INFO ima pravo odbiti sklapanje Ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. ako je protiv Krajnjeg korisnika pokrenut postupak stečaja ili likvidacije ili ako Krajnji korisnik postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo neosporeno dospjelo, a nepodmireno potraživanje TVC INFO-a po bilo kojoj osnovi prema Krajnjem korisniku ili ako po razumnoj ocjeni TVC INFO-a Krajnji korisnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ako Krajnji korisnik pruži TVC INFO-u odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga uključujući ali ne ograničavajući se na: predujam dovoljan za pokriće računa za prvi mjesec korištenja usluge, bankovno jamstvo, prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane TVC INFO-a, te ako je moguće, prihvaćanje korištenja usluge prema uvjetima za Korisnike unaprijed plaćene usluge;
 2. ako postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge koje pruža TVC INFO ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba.

Članak 6.

Cjenik i uvjeti plaćanja

6.1.1. Cijene TVC INFO usluga, kao i sve druge naknade na koje TVC INFO ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su TVC INFO-vim Cjenikom koji bude na snazi u vrijeme korištenja usluga. TVC INFO je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan na svakom ovlaštenom TVC INFO-vom prodajnom mjestu i na internetskim stranicama www.fiskal1.hr.

6.1.2. U slučaju izmjena Cjenika TVC INFO je obvezan izvijestiti Krajnje korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima, a TVC INFO može primijeniti izmjene na postojeće Krajnje korisnike najranije 30 (trideset) dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Krajnjeg korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode.

6.1.3. Rok za povrat opreme je petnaest (15) dana od dana izdavanja računa za uređaj, u originalnom pakiranju i bez oštećenja. U slučaju povrata opreme u navedenom roku Krajnji korisnik ima pravo na povrat sredstava. U slučaju da oprema nije vraćena u propisanom roku, ista prelazi u vlasništvo Krajnjeg korisnika.

6.2. Uvjeti plaćanja usluga

6.2.1. TVC INFO ispostavlja Krajnjem korisniku, osim Korisnicima unaprijed plaćenih usluga, mjesečne ponude za produženje usluge i za druge naknade sukladno Cjeniku, s rokom dospijeća navedenim na ponudi. Ponuda se može ispostavljati u pisanom ili elektroničkom obliku (e-mail, korisničke aplikacije npr. FreshAp). Ukoliko korisnik ne otkaže Ugovor najmanje 15 dana prije isteka, smatra se da je produžio ugovorni odnos. Korisnik je obvezan platiti ukupan iznos neosporenih troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, čiji obračun može kasniti i može biti obračunat na posebnom računu. Ukoliko Krajnji korisnik ne izvrši uplatu po ponudi, TVC INFO može privremeno ograničiti usluge ili onemogućiti korištenje usluge.

6.2.2. TVC INFO je ovlašten prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Krajnjeg korisnika. Ako primi pisanu obavijest od TVC INFO-a, Krajnji korisnik je obvezan dospjeli neosporeni iznos računa bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, TVC INFO je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke.

6.2.3. Ako zbog propusta Krajnjeg korisnika identifikacijski podaci o Krajnjem korisniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, TVC INFO će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Krajnji korisnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Za kašnjenje Krajnjeg korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja TVC INFO ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

6.3. Naplata neplaćenih potraživanja

6.3.1. Krajnji korisnik je obvezan podmiriti račun do datuma dospijeća naznačenog na računu. TVC INFO može privremeno ograničiti usluge ili onemogućiti korištenje usluge ako pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja opomene u pisanom ili elektroničkom obliku (u slučaju da se dostavlja e-račun), a nije podnio prigovor na iznos kojim je zadužen.

Članak 7.

Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu štete

7.1. Ako se tijekom ugovornog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa za korištenje usluga ili kakva druga potraživanja iz Ugovora, Krajnji korisnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat samo ako TVC INFO prihvati ova potraživanja ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg nadležnog tijela.

7.2. Krajnji korisnik će podnijeti zahtjev za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa TVC INFO-u u pisanom obliku. TVC INFO je ovlašten u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva prihvatiti zahtjev i isplatiti potraživanje Krajnjem korisniku ili u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva odbiti zahtjev dostavom pisane obavijesti Krajnjem korisniku o odbijanju zahtjeva.

7.3. Krajnji korisnik može TVC INFO-u podnijeti u pisanom obliku, a što uključuje i elektroničku poštu ako je ista prijavljena TVC INFO-u kao kontakt adresa Krajnjeg korisnika, prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, prigovor na kupljeni proizvod, te prigovor zbog povrede odredaba ugovora. Ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge, prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za pružene usluge. Ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene usluge prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge. Služba za korisnike će provesti postupak ispitivanja opravdanosti prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Služba za korisnike obvezna je u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Članak 8.

Obveza TVC INFO-a o čuvanju podataka o Krajnjim korisnicima

8.1. TVC INFO će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Krajnjim korisnicima. TVC INFO će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima.

8.2. TVC INFO pridržava pravo, uz prethodni pristanak Krajnjeg korisnika, obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Krajnji korisnik može uskratiti svoj prethodni pristanak pozivom Službi za korisnike.

Članak 9.

Privremeno isključenje i/ili ograničenje usluga

9.1. TVC INFO ima pravo trenutnog privremenog isključenja i pravo ograničenja korištenja usluga Krajnjem korisniku, uz davanje obavijesti, u slučajevima:

 1. ako TVC INFO utvrdi postojanje okolnosti vezanih za naplatu potraživanja
 2. ako postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge koje pruža TVC INFO ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba;
 3. u svakom drugom slučaju koji je predviđen Zakonom, podzakonskim aktima ili ovim Općim uvjetima.

9.2. Usluge će biti ponovno trenutno uključene, odnosno, ograničenje usluga će prestati kada razlozi za privremeno isključivanje ili ograničenje usluga budu uklonjeni.

Članak 10.

Raskid ugovornog odnosa

10.1. Ugovorni odnos između TVC INFO-a i Krajnjeg korisnika može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima kao i u sljedećim slučajevima:

 1. ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 6.3.1 ovih Općih uvjeta;
 2. ako Krajnji korisnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti TVC INFO-a ili ako nije odredio adresu za slanje računa;
 3. ako TVC INFO sazna da je bilo koji od podataka Krajnjeg korisnika iz Zahtjeva lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti TVC INFO-a;
 4. ako postoji osnovana sumnja da Krajnji korisnik zloupotrebljava usluge koje pruža TVC INFO ili ako Krajnji korisnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama;

Članak 11.

Prestanak Krajnjeg korisnika (pravne osobe)

11.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Krajnjeg korisnika (pravne osobe), stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti TVC INFO u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 (trideset) dana od dana pokretanja ovih postupaka.

11.2. Ugovor će se smatrati raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Krajnjeg korisnika osim ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Krajnjeg korisnika ili ako ne zatraži prijenos Ugovora na način kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima. Krajnji korisnik protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja TVC INFO-a koja nastanu do trenutka isključenja aktivnih usluga.

Članak 12.

Rješavanje sporova

12.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, TVC INFO i Krajnji korisnik nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Krajnji korisnik može podnijeti prigovor Službi za korisnike TVC INFO-a. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 13.

Završne odredbe

13.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama TVC INFO-a, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni na svim ovlaštenim prodajno-poslovnim mjestima TVC INFO-a. 13.2. TVC INFO će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 13.1. ovog Članka.

13.3. Za vrijeme korištenja TVC INFO-vih usluga Krajnjim korisnicima će biti omogućen pristup Službi za korisnike na broj 01 3475 251.

13.4. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta TVC INFO mora izvijestiti Krajnje korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid Ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima.

13.5. TVC INFO može primijeniti izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na postojeće Korisnike najranije nakon 30 (trideset) dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist Krajnjih korisnika mogu se primijeniti bez odgode.

13.6. U slučaju izmjene ovih Općih uvjeta, koja je za Krajnjeg korisnika nepovoljnija u odnosu na važeći Ugovor, Krajnji korisnik ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01. siječnja 2017. godine.

TVC INFO d.o.o., 1. Vidovčica 25a, 10 000 Zagreb, OIB 25347217184

TVC INFO d.o.o. za savjetovanje i usluge I Vidovčica 25a, 10000 Zagreb I Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080658158, OIB: 25347217184 I Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti I Osobe ovlaštene za zastupanje: Marija Giliming Vintar, Tomislav Vintar Design & development: MULTILINK / m:web